II. Rákóczi Ferenc Polgári Társulás Borsi

 

Működési  szabályzat

 

 

 

I.

 

Alapvető  rendelkezések

 

 

 

1.      A  II. Rákóczi Ferenc Polgári Társulás apolitikus társulás, amely főleg a II. Rákóczi Ferenc eszmei örökségét és tradícióit tiszteletben tartó polgárokat – szimpatizánsokat tömöríti.

 

2.      A társulás jogi személyiséggel bír a Szlovák Köztársaság, valamint külföld területénis.

 

3.      A II. Rákóczi Ferenc Polgári Társulás székhelye: Borsi, Rózsa út 182/16, 076 32.

 

 

 

II.

 

A társulás  célja

 

 

 

4.      Egyesíteni, szervezni, segíteni azon személyeket és szervezeteket, amelyek anyagi vagy tárgyi hozzájárulással támogatják II. Rákóczi Ferenc tradicióinak megőrzését.

 

5.      Határok nélküli tevékenység II. Rákóczi Ferenc eszmei örökségének és hagyományainak felvirágoztatására, megőrzése, ápolása és fejlesztése érdekében. Társulásunk egyik célja az alapszervezetek kiépítése és abban való aktív tevékenység, valamint a pártoló tagság és a tiszteletbeli tagság megvalósítása. Ennek egyik formája a világháló amelyen saját honlapján  fogja ismertetni az alapszabályzatot és minden aktualitását II.Rákóczi Ferenc Polgári társulásnak. A megalakult alapszervezetek, amelyek szervezett tagsággal rendelkeznek, az elfogadott tagsági díjat az évzáró tagsági gyűlésen számolják el, vagy bank számlára utalva. Az alapító taggyűlés a tagdíjat 4,- € (Eur)-ban álapította meg, vagy az ennek az összegnek megfelelő más pénznemben. Az évzáró taggyüllés kizárólagosan  Borsi, amelyre elektronikus vagy posta úton lesz meghívó küldve, amennyiben az újonnan alakuló alapszervezetek regisztráltatják magukat a társulás honlapján vagy írásban a társulás bejegyzett címén. Minden bejegyzett alapszervezet egy küldöttel képviseltetheti magát az évzáró taggyűlésen.

 

6.      A Borsi  II. Rákóczi Ferenc kastély megőrzése és fentartása az önkormányzattal közösen történik. A kastély kizárólagos bérlöje a II. Rákóczi Ferenc Polgári Társulás mely kastély gondnokának,  igazgatójának kinevezését a reá bízott vagyonért és kiállított tárgyakért való felelőséget a kiállító termekben a kisérő személyzet biztosítását jelenti, valamint a belépési díj pontos beszedését, elszámolását a II.Rákóczi  Ferenc Polgári Társulás és Borsi község között.

 

7.      A jelenleg kiállított saját tulajdonú értékek megőrzése, restauráló és kutató munkák elősegítése, a II. Rákóczi Ferenc fejedelem születésének székhelyéről való gondoskodás elve a határokon átnyuló lehetőségekkel, közös pályázatok benyújtásával támogatást szerezni. Közös felelőség a kastély állagának megőrzéséért, helyreállításáért a Borsi önkormányzattal.

 

8.      Gondoskodás  a saját, a II. Rákóczi  Ferenc Polgári Társulás tulajdonában lévő valamennyi kiállítási tárgyról, mely a II. Rákóczi Ferenc Emléktársaság  hagyatékaként került jogos birtoklásába. Valamint az időközi kiállítások megszervezése.

 

9.      Az eszmei hagyaték, valamint II. Rákóczi Ferenc fejedelem életének propagálása és terjesztése tömegkommunikáció útján, képeslapok, könyvek, folyóiratok, brosúrák kiadásával, nyelvi akadályok nélküli konferenciák, előadások megszervezésével.

 

10.  Kulturális és korabeli rendezvények megszervezése, ifjúsági csoportok, érdekképviseleti tevékenységek létrehozása a fiatalság részére a határok nélküli együttélés és II. Rákóczi Ferenc szellemiségének jegyében fontos teret biztosítva az élő kultúra a CSEMADOK hathatós támogatására, amely a népművészet és Bodrogköz hagyományos kultúrájának a közvetítője.

 

11.  Cserkészcsoport megszervezése, sporttevékenységek, korabeli hagyományőrző csoport megalakítása, történelmi egyházainkkal való szoros együttműködés, ilyen módon is kiemelve II. Rákóczi Ferenc a vallás iránti nagyon szoros elkötelezettségét.

 

12.  Az elvégzet kimagasló érdemek elismerésére oklevelet  I., II., III. fokú Pro Patria érdemrend, valamint a  II. Rákóczi Ferenc becsületrend megalapítása, amely nagy fejedelmünk születési évfordulója alkalmából kerül átadásra a szülőszobában, valamint új kenyér ünnepén  a kastélyban.

 

 

 

III.

 

Végrehajtó Bizottság

 

 

 

13.  A II. Rákóczi Ferenc Polgári Társulás szervezeti felépítése:

 

 • Elnök
 • Végrehajtó Bizottság, akik alelnökei a polgári társulásnak és egyben képviselik kitűzéseinket :
   • a kastély működtetése teljes körű felelőséggel
   • az élő kultúra, népművészet, népdalkörök
   • a cserkészcsapat megalakítása, hagyományőrző csoport kiépítése, sport, íjászat, lovaglás stb. Történelmi egyházaink szellemiségének jegyében
   • valamint a határokon átnyúló kapcsolatok továbbfejlesztése

 

 

 

IV.

 

Ellenőrző Bizottság

 

 

 

 1. Ellenőrző Bizottság, amelynek legfőbb tevékenysége a társulás munkájának a felügyelése.

 

 

 

V.

 

Évzáró taggyűlés

 

 

 

 1. A II. Rákóczi Ferenc Polgári Társulás pénztárosát és titkárát az évzáró taggyűlésen megválasztott elnök nevezi ki, összhangban az alapszabályzat 6. pontjának 5.bekezdésével.

 

-   Az évzáró taggyűlést a végrehajtó bizottság, illetve az alelnökei hívhatják össze, de megbízásukbóla megválasztott elnök is rendelkezik ezzel a joggal.

 

 

 

-   Az évzáró taggyűlésre meghívót kap minden szervezeti tag a II. Rákóczi  Ferenc Polgári Társulásban.

 

-   Az alapszervezetek, amelyek regisztrálták magukat a Borsi székhelyű társulásnál egy képviselőt delegálhatnak az évzáró taggyűlésre, meghívójuk az alapszervezetük által megjelölt címre lesz kézbesítve és annak bemutatásával válik szavazóképessé.

 

-   Az évzáró taggyűlés a meghívóban közölt programokról szavaz és megválasztja egyes bizottságai:

 

-   szavazatszámláló bizottság: amely  a határozatképességet hivatott igazolni

 

-   választási bizottság: a választások levezetését, szavazó cédulák számlálását és a választás törvényességét tölti be

 

-   javasoló  bizottság: a határozati javaslatok előkészítését és azoknak elfogadását terjeszti az évzáró taggyűlés elé.

 

-   A határozati javaslatok egyszerű többséggel fogadtatnak el, amely alól kivétel az elnök a végrehajtó  bizottság (az alelnökök) megválasztása.

 

-   Az évzáró taggyűlést az elnök vagy az alelnök vezeti. Minden határozata végrehajtására az elnök vagy mindhárom alelnök aláírása szükséges, valamint az  alapszabályban a szlovák belügyminisztérium által elfogadott bélyegző lenyomata.

 

 

 

A működési szabályzat a 2012. Március 18-i taggyűlésen lett előterjesztve és elfogadva.