II. Rákóczi Ferenc Polgári Társulás Borsi

 

II. Rákóczi Ferenc Polgári Társulás

 

 

 

ALAPSZABÁLYZAT

 

 

 

 

 

1.

 

Alapvető rendelkezések

 

 

 

 1. A  II. Rákóczi Ferenc Polgári Társulás apolitikus társulás, amely főleg a II. Rákóczi Ferenc eszmei örökségét és tradícióit tiszteletben tartó polgárokat – szimpatizánsokat tömöríti.
 2. A társulás jogi személyiséggel bír, amely tevékenységét a Szlovák Köztársaság, valamint külföld területén folytatja.
 3. A II. Rákóczi Ferenc Polgári Társulás székhelye: Borsi, Ružová utca 182/16, 076 32.

 

 

 

2.

 

A társulás céljai

 

 

 

    -    Egyesíteni, szervezni, segíteni azon személyeket és szervezeteket, amelyek anyagi vagy tárgyi hozzájárulással támogatják II. Rákóczi Ferenc tradícióinak megőrzését.

 

    -    Határok nélküli tevékenység II. Rákóczi Ferenc eszmei örökségének és hagyományainak felvirágoztatására, megőrzése, ápolása és fejlesztése érdekében.

 

    -    a Borsi  II. Rákóczi Ferenc kastély megőrzése és fentartása, a kastély kizárólagos fenntartója formában, amely a kastély gondnokának kinevezését, a reá bízott vagyonért és kiállított tárgyakért való felelősséget, a kiállító termekben a kisérő személyzet biztosítását jelenti

 

    -    a jelenlegi értékek megőrzése, restauráló és kutató munkák elősegítése, a II. Rákóczi Ferenc fejedelem születésének székhelyéről való gondoskodás, kihasználva emellett a határon túli lehetőségeket, közös projektek benyújtásával támogatást szerezni

 

    -    gondoskodni a kiállított tárgyakról

 

    -    az eszmei hagyaték, valamint II. Rákóczi Ferenc fejedelem életének propagálása és terjesztése tömegkommunikáció útján, képeslapok, könyvek, folyóiratok, brosúrák kiadásával, nyelvi akadályok nélküli konferenciák, előadások megszervezésével

 

    -    kulturális és korabeli rendezvények megszervezése, ifjúsági csoportok, érdekképviseleti tevékenységek létrehozása a fiatalság részére a határok nélküli együttélés és II. Rákóczi Ferenc szellemiségének jegyében való közeledés érdekében

 

    -    skautingok, kirándulások szervezése, a népművészet számára teret biztosítani, népművességgel kapcsolatos kiállítások szervezése

 

    -    értékes elismerések, medálok és rendek kiosztása az ezen területen szerzett rendkívüli érdemekért

 

    -    anyagi és tárgyi eszközök megszerzése a társulás működéséhez

 

    -    prezentációkkla és eszközök megszerzésével egybekötött rendezvények szervezése, a társulásj tevékenységének megvalósítása céljából

 

    -    II. Rákóczi Ferenc kulturális örökségének felkutatása és prezentálása

 

    -    II. Rákóczi Ferenc kulturális örökségének feltérképezése és a megszerzett ismeretek összegzése a társadalom kulturális életében való résztvállalás szempontjából, valamint a társadalom távlati fejlődésének jövőbeni participációja szempontjából az egyesített Európában

 

    -    aktívan részt vállalni az Európai Szociális Alapok és az EQUAL és LEADER kezdeményezések kihasználására irányuló projektekben

 

    -    a szellemi és kulturális értékek létrehozása, fejlesztése, védelme, megújítása és prezentálása

 

    -    környezetvédelem és a lakosság egészségének védelme.

 

A II. Rákóczi Ferenc Polgári Társulás igyekezetét fejti ki a lakosság és az állami szervek hozzáállásában beállt pozitív változások keresztülviteléhez a környezetvédelem, társadalmi és kulturális élet és az emberi jogok betartására vonatkozó kérdésekben.

 

A II. Rákóczi Ferenc Polgári Társulás aktivitásait tanácsadói, oktatási, publicisztikai és információs tevékenység útján fejleszti. A felsorolt célok elérése érdekében a társulás szükség szerint további osztályokat és szerkezeti egységeket hozhat létre.

 

 

 

3.

 

A társulás munkájának alapelvei

 

 

 

Szolidaritás, függetlenség, szociális alkalmazkodóképesség, emberiesség és jótékony cselekedet.

 

4.

 

A Polgári Társulásban való tagság

 

 

 

1.                  A II. Rákóczi Ferenc Polgári Társulásban való tagság önkéntes és mindazon természetes illetve jogi személyek számára teret nyújt aktivitásaik megvalósítására, akik II. Rákóczi Ferenc kulturális és eszmei értékeinek megőrzése és terjesztése terén dolgozni szeretnének.

 

2.                  A II. Rákóczi Ferenc Polgári Társulás a tagok számára egy nyitott társulás, tekintet nélkül az állampolgárságra, hitvallásra, fajra, bőrszínre és társadalmi hovatartozásra.

 

3.                  A II. Rákóczi Ferenc Polgári Társulás minden tagja jogosult a társulás tevékenységére vonatkozó információkra szert tenni, részt venni a különböző szintű évzáró taggyűlésen és részt vállalni a társulás irányításában.

 

4.                  A II. Rákóczi Ferenc Polgári Társulás tagjai lehetnek mindazon természete ill. jogi személyek, akik egyetértenek a társulás alapszabályzatával és a polgári társulás őket tagjaivá fogadja.

 

5.                  A társulásban való tagság a tagságot kérő személy kérelme alapján a Végrehajtó Bizottság tagjainak 2/3-os szavazati többségével jön létre. A társulásban való tagságról nyilvántartást vezetnek.

 

 

 

A II. Rákóczi Ferenc Polgári Társulásban való tagság megszűnik az alábbi esetekben:

 

    -    a tag írásban tett kijelentése alapján arról, hogy kilép a társulásból

 

    -    a tag kizárásával

 

    -    a tag elhalálozásával

 

    -    a társulás megszűnésével.

 

Amennyiben a társulás tagja durván megsértette az alapszabályzatot, a társulás Végrehajtó Bizottságának 2/3-os szavazati többsége alapján kizárásra kerül.

 

 

 

5.

 

A társulás szervei

 

 

 

 1. Az évzáró taggyűlés a társulás legfelsőbb szerve.
 2. Végrehajtó Bizottság
 3. Háromtagú Ellenőrző Bizottság

 

 

 

5.1

 

Évzáró Taggyűlés

 

 

 

 1. Az évzáró taggyűlés a társulás legfőbb szerve.
 2. Az évzáró taggyűlést a  Végrehajtó Bizottság hívja össze az előre előkészített kulcs szerint, amelyet minden fontos, a munka koncepciójában beállt változás előtt összehívnak, évente azonban legalább egyszer.
 3. Az évzáró taggyűlés a társulás tevékenységének tervezetét megtárgyalja és kiegészíti, megtervezi a társulás irányvonalát, kiértékeli az előző tevékenységet, jóváhagyja az alapszabályzat módosítását és szavazati többséggel megválasztja a társulás elnökét az elkövetkező 5 évre, valamint a végrehajtó és az ellenőrző bizottságot.
 4. A II. Rákóczi Ferenc Polgári Társulás elnöke a társulás képviseleti szerve, titkárságot hoz létre és biztosítja a titkárság személyzetét, a titkárság működését, folyamatosan informálja a Végrehajtó Bizottságot tevékenységéről és a Végrehajtó Bizottságnak felel, amely őt a funkcióba kinevezte és az Ellenőrző Bizottság javaslatára visszahívja azt, amennyiben bizonyítható indokok szólnak ellene.
 5. Minden évzáró taggyűlésről írásos feljegyzés készül, amely lehetővé teszi a helyesség ellenőrzését.

 

 

 

5.2

 

Végrehajtó Bizottság

 

 

 

 1. A végrehajtó bizottság az évzáró taggyűlésen jóváhagyott tervezet szerinti tevékenységet biztosító végrehajtó szerv.
 2. A végrehajtó bizottság szükség szerint ülésezik, legalább azonban 2 havonta egyszer.
 3. A végrehajtó bizottságnak három tagja van. A végrehajtó bizottság tagjának felfüggeszthető a tagsága, amennyiben ellene alapos gyanú áll fenn a társulás és tisztviselői jó hírnevének megsértésére vonatkozóan.
 4. A végrehajtó bizottságot 2 évre választják.

 

 

 

5.3

 

Ellenőrző Bizottság

 

 

 

 1. Az ellenőrző bizottság független szerv, amely biztosítja a társulás tevékenységének ellenőrzését minden területen.
 2. Az ellenőrző bizottságot az évzáró taggyűlés nevezi ki.
 3. Az ellenőrző bizottságban és a végrehajtó bizottságban való egyidejű tagság kizárt ill. nem engedélyezett.

 

 

 

6.

 

Pénzeszközök és a társulás gazdálkodása

 

 

 

 1. A társulás saját vagyonnal rendelkezik és egyúttal felel kötelezettségeinek teljesítéséért.
 2. A társulás ajándékokból, dotációkból, gyűjteményekből, grantokból, támogatásokból és egyéb forrásokból tesz szert eszközeire.
 3. A pénzeszközök kihasználása a donorral megállapodott szerződéses feltételek alapján történik. Annak jogában áll a pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése.
 4. A gazdaságosság ellenőrzését és a pénzeszközök kihasználásának célszerűségét az ellenőrző bizottság ill. egyéb ellenőrző és felügyeleti szerv végzi.
 5. A társulás vagyonának kezeléséért és a társulás eszközeivel való gazdaságos bánásmódért a társulás elnöke felel. Emellett betartja a gazdálkodásról szóló általános érvényben lévő szabályokat és belső előírásokat.

 

 

 

7.

 

A társulás megszűnése

 

 

 

A társulás befejezheti tevékenységét az alábbi esetekben:

 

a)      Önkéntes feloszlatással vagy más társulással való összevonással. A végrehajtó bizottság javaslatára ez ügyben az évzáró taggyűlés szavazással dönt.

 

b)      A minisztérium jogerős, feloszlatásáról szóló határozatával.

 

 

 

8.

 

A tagok jogai és kötelességei

 

 

 

1/ A tagok jogai:

 

    -    A tagnak jogában áll a társulás aktivitásaiban részt venni, a társulás szerveihez javaslatokat benyújtani és kellő magyarázatot kérni azoktól

 

    -    A tagnak jogában áll a társulás szerveibe választani és megválasztatva lenni

 

    -    A tagnak jogában áll a gazdálkodással kapcsolatos kiadások megismerésére

 

 

 

2/ A tagok kötelességei:

 

    -    A társulás küldetésével összhangban cselekedni

 

    -    Betartani a társulás alapszabályzatát

 

    -    Részt venni a tagsági gyűléseken és aktívan bekapcsolódni a társulás tevékenységébe

 

    -    Fizetni a tagsági díjat, amelyet az évzáró taggyűlés szab meg.

 

 

 

9.

 

A döntéshozatal alapelvei

 

 

 

 1. A társulásban a döntések a tagság általános beleegyezése alapján születnek ill. Egyes határozatokról szavazással döntenek.
 2. Az évzáró taggyűlés és a társulás többi szerve abban az esetben döntőképes, amennyiben a tagok többsége jelen van.

 

 

 

10.

 

Átmeneti és záró rendelkezések

 

 

 

 1. A társulás szervezetének és tevékenységének további feltételeiről ezen alapszabályzatnak megfelelően a szervezeti rendszabályzat rendelkezik.
 2. Jelen alapszabályzat a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma által történő regisztráció napján lép hatályba.
 3. A jelen alapszabályzat szerinti szervek létrehozásáig a tagok nyilvántartását a társulás előkészítő bizottsága vezeti és dönt a társulás rendes tagjává való felvételről.

 

 

 

Kelt:  Borsi, 2011.9.28. napján